Головний метролог

Відділ № 3 – Відділ головного метролога ДП „УкрНДІВ”

Телефон – (05366) 6-02-21

Основні функції відділу:

1 Прийняття участі у впровадженні міждержавних і національних стандартів, які регламентують  вимоги до метрологічного забезпечення випробувань продукції.

2 Розробка організаційно-методичних і керівних документів відділу та ДП “УкрНДІВ”.

3 Виконання метрологічної експертизи технічної документації, що розроблюється підрозділами інституту, а також тієї документації, що надходить від інших підприємств та організацій.

4 Забезпечення комплектації обмінного фонду засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), контролю та випробувального обладнання.

5 Ведення обліку обладнання ДП “УкрНДІВ”, в. т.ч. орендованого.

6 Здійснення контролю щодо наявності та порядку експлуатації випробувального обладнання  (ВО) та засобів вимірювальної техніки ДП “УкрНДІВ”.

7 Організація атестації випробувального обладнання, що належить ДП “УкрНДІВ”.

8 Надання консультацій, технічної допомоги метрологічним службам  вагонобудівних підприємств з питань атестації випробувального обладнання та калібрування  засобів вимірювальної техніки.

9  Проведення аналізу стану ЗВТ  і метрологічного забезпечення досліджень,   випробувань і експлуатації продукції, а також інших видів діяльності в  ДП «УкрНДІВ».

10  Визначення спільно з підрозділами ДП «УкрНДІВ» основних напрямків розвитку метрологічного забезпечення досліджень, випробувань і експлуатації продукції та інших основних видів діяльності ДП «УкрНДІВ».

11  Вивчення наявності, ступеня використання і потреби  підрозділів ДП «УкрНДІВ» у засобах вимірювальної техніки, стандартних зразках складу і властивостей речовин та матеріалів.

12  Взаємодія з підрозділами ДП «УкрНДІВ» з питань, які належать до метрологічного забезпечення випробувань.

13  Участь у семінарах з обміну досвідом і підвищенням кваліфікації фахівців ДП «УкрНДІВ».

14  Надання методичної та практичної допомоги підрозділам ДП «УкрНДІВ» з розроблення і впровадження нових ЗВТ.

15  Складання звітів про виконання робіт метрологічного забезпечення і подання їх керівнику ДП «УкрНДІВ».

16  Розроблення і погодження технічних завдань на створення ЗВТ і випробувального обладнання.

17  Організація та проведення атестації випробувального обладнання ДП “УкрНДІВ”, що використовується під час проведення випробувань продукції для потреб вагонобудування.

18  Виконання завдань з міжнародного співробітництва у галузі метрології.

19  Організація і проведення робіт з метрологічного забезпечення випробувань і сертифікації продукції у закріпленій сфері діяльності, участь у роботах з підготовки випробувальних лабораторій до акредитації.

20  Участь у підготовці документації щодо сертифікації продукції, систем управління якістю.

21  Участь у оформленні договірної документації на калібрування, транспортування, ремонт та обслуговування обладнання, закупівля допоміжного обладнання, витратних матеріалів: технічних  вимог на закупівлю послуг, договорів з господарської діяльності та актів виконаних робіт.

22 Участь у плануванні витрат ДП «УкрНДІВ» на калібрування, транспортування, ремонт та обслуговування обладнання.

23  Участь у підготовці до акредитації випробувальних лабораторій (підрозділів) в закріпленій сфері діяльності.

24  Участь у міжлабораторних випробуваннях.

25  Сприяння органам державного нагляду при здійсненні ними нагляду  за забезпеченням простежуваності та необхідної точності випробувань.

26  Організація і проведення метрологічного нагляду за забезпеченням простежуваності та необхідної точності випробувань в  підрозділах ДП “УкрНДІВ”.

27  Проведення робіт щодо забезпечення простежуваності і необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення підрозділів ДП “УкрНДІВ”.

27.1  Визначення оптимальної номенклатури ЗВТ та їх упровадження для забезпечення підвищення ефективності випробувань продукції.

27.2  Впровадження сучасних методів і ЗВТ в підрозділах ДП “УкрНДІВ”.

27.3  Участь у підготовці ЗВТ та випробувального обладнання для робіт з сертифікації продукції.

27.6  Складання і погодження з державними підприємствами Мінекономрозвитку України переліків законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці.

28 Розробка організаційно-методичних і керівних документів щодо постійного контролю придатності приміщень та умов навколишнього середовища для здійснення лабораторної діяльності для забезпечення достовірності результатів.

29 Документація вимог до приміщень та умов навколишнього середовища, необхідних для здійснення лабораторної діяльності.

30 Здійснення моніторингу та контролю за реєстрацією умов навколишнього середовища відповідно до визначених методів чи процедур.

31 Впровадження та періодичний перегляд заходів з контролю приміщень, що охоплюють таке:

– доступ до ділянок, що впливають на лабораторну діяльність, та їх використання;

– запобігання забрудненню, завадам або шкідливим впливам на лабораторну діяльність;

– ефективне розмежування ділянок з несумісною лабораторною діяльністю.

32 Ведення обліку обладнання, яке потрібне для належного здійснення лабораторної діяльності та може впливати на результати.

33 Виконання контролю за поводженням, транспортуванням, зберіганням, використанням та плановим технічним обслуговуванням обладнання ДП «УкрНДІВ» для забезпечення належного його функціювання та запобігання забрудненню чи пошкодженню.

34 Оцінювання придатності обладнання на відповідність встановленим вимогам, перш ніж вводити чи повертати його в експлуатацію.

35 Оцінювання метрологічних і технічних  характеристик, точності вимірювання та/або невизначеності вимірювання обладнання, що використовують для вимірювання, необхідних для отримання достовірного результату.

36 Організація робіт з подання на калібрування обладнання в національних метрологічних центрах та калібрувальних лабораторіях, акредитованих  в НААУ, точність вимірювання або невизначеність вимірювання якого впливає на достовірність отриманих результатів.

37 Розробка програми калібрування обладнання, яка переглядається й коригується для підтримки впевненості до статусу калібрування.

38 Маркованння та ідентифікація обладнання, що потребує калібрування для можливості легко визначити статус калібрування чи строк придатності обладнання співробітниками лабораторій ДП «УкрНДІВ».

39 Виведення з експлуатації, ізолювання та відповідне марковання обладнання, яке не відповідає встановленим вимогам.

40 Організація робіт з проміжних перевірянь обладнання, необхідних для підтримання впевненості у працездатності обладнання.

41 Впровадження заходів для запобігання ненавмисному налаштуванню обладнання, щоб попередити отримання недостовірних результатів.

42 Ведення і зберігання записів стосовно обладнання:

– ідентифікацію обладнання, охоплюючи версії програмного забезпечення та прошивання;

– найменування виробника, ідентифікацію типу, серійний номер;

– підтвердження того, що обладнання відповідає встановленим вимогам;

– поточне місце розташування;

– дати калібрування, результати калібрування, налаштування, критерії прийнятності та дату наступного калібрування або міжкалібрувальний інтервал;

– план технічного обслуговування;

– відомості про будь-які пошкодження, несправність, модифікацію або ремонт обладнання.

43 Отримання від компетентних лабораторій доказів метрологічної простежуваності результатів вимірювання до відповідної основи для порівняння за допомогою задокументованого неперервного ланцюга калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання.

44 Забезпечування простежуваності результатів вимірювання до Міжнародної системи одиниць (SI) за допомогою  калібрування обладнання ДП «УкрНДІВ», що надається компетентною лабораторією.

45 Забезпечення використання підрозділів ДП «УкрНДІВ» придатною зовнішньою продукцією та послугами, що впливають на лабораторну діяльність: калібрування, транспортування, ремонт та обслуговування обладнання, закупівля допоміжного обладнання, витратних матеріалів.

46 Виконання процедур та зберігання записів для:

– визначення, перегляду та затвердження вимог ДП «УкрНДІВ» до продукції та послуг від зовнішніх постачальників (калібрування, транспортування та обслуговування обладнання, закупівля допоміжного обладнання, витратних матеріалів);

– визначення критеріїв для оцінювання, вибирання, моніторингу діяльності та повторного оцінювання зовнішніх постачальників;

– забезпечення відповідності продукції та послуг від зовнішніх постачальників установленим у ДП «УкрНДІВ» вимогам перш ніж вони будуть використані чи безпосередньо надані підрозділам ДП «УкрНДІВ»;

– виконання дій, що виникають внаслідок оцінювання, моніторингу результатів та повторного оцінювання зовнішніх постачальників.

47 Повідомлення вимог зовнішнім постачальникам стосовно:

– продукції та послуг, що надають;

– критеріїв прийнятності;

– компетентності, включно з будь-якими вимогами до кваліфікації персоналу;

– відповідності приміщень зовнішнього постачальника;

– задокументованих підтверджень безперервних ланцюгів калібрування, що зв’язують їх з відповідними національними або міжнародними еталонами;

– наявності висновків позитивних результатів перевірки кваліфікації шляхом міждержавних звірень у відповідній сфері;

– використання врахованих примірників, погоджених на міжнародному рівні стандартів або затверджених нормативних документів з калібрування;

–  наявності відповідних  записів щодо валідації та верифікації методів (методик) калібрування;

– відповідного правила прийняття рішень для встановлення відповідності;

– позитивних результатів аудитів;

– рядків калібрувальних та вимірювальних можливостей (СМС) у відповідній сфері.

48 Верифікація методів випробувань зразків продукції для потреб вагонобудування та спеціального залізничного транспорту та процедур для діяльності ДП «УкрНДІВ», для оцінювання невизначеності вимірювання, а також статистичних методів для аналізування даних.

49  Зберігання записів про верифікацію методів випробувань.

50 Валідація нестандартизованих методів, методів, розроблених методів випробувань, та стандартизованих методів, застосовуваних поза сферою їх використання, або модифікованих.

51 Впровадження в ДП «УкрНДІВ» для валідації методів наступних прийомів:

– калібрування чи оцінювання систематичної похибки випробувань;

– систематичне оцінювання чинників, що впливають на результат;

– перевіряння стійкості методу випробування через змінення контрольованих параметрів;

– порівняння з результатами, отриманими за іншими валідованими методами;

– міжлабораторні порівняння;

– оцінювання невизначеності результатів вимірювання на основі розуміння теоретичних принципів методу та практичного досвіду відбирання зразків або застосування методу випробування.

52 Перевірка відповідності робочих характеристик валідованих методів потребам замовників і встановленим вимогам, оцінених для належного застосування.

53 Зберігання записів щодо валідації:

– процедури валідації;

– переліків вимог;

– визначення робочих характеристик методу;

– отриманих результатів;

– висновків про придатність методу з деталізацією його придатності до належного застосування.

54 Участь у ідентифікації складових невизначеності випробувань продукції .

55 Участь у розробці процедур з обчислення підрозділами  невизначеності вимірювання, визначенні критичних чинників, що впливають на невизначеність вимірювання.

56 Аналіз інтенсивності використання обладнання.

57 Розрахунок і встановлення міжкалібрувальних інтервалів обладнання.

58 Участь у моніторингу достовірності результатів.