Головний метролог

Відділ № 3 – Відділ головного метролога ДП „УкрНДІВ”

Головний метролог – Бреславець Тетяна Андріївна.

Телефон – (05366) 6-02-21

Основні функції відділу:

1 Прийняття участі у впровадженні державних і галузевих стандартів, які регламентують  вимоги до метрологічного забезпечення випробувань продукції.

2 Розробка організаційно-методичних і керівних документів відділу та ДП “УкрНДІВ”.

3 Виконання метрологічної експертизи технічної документації, що розроблюється підрозділами інституту, а також тієї документації, що надходить від інших підприємств та організацій.

4 Забезпечення комплектації обмінного фонду засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), контролю та випробувального обладнання.

5 Ведення обліку ЗВТ ДП “УкрНДІВ” та інших підрозділів інституту.

6 Здійснення контролю щодо обліку, наявності, стану та порядку експлуатації випробувального обладнання  (ВО) та засобів вимірювальної техніки ДП “УкрНДІВ”.

7 Забезпечення умов для збереження та правильного використання робочих еталонів.

8 Організація виконання повірки робочих еталонів та ЗВТ, прийняття участі в проведенні складних і точних вимірювань, що виконують підрозділи інституту.

9 Організація атестації випробувального обладнання, що належить ДП “УкрНДІВ”.

10 Надання консультацій, технічної допомоги метрологічним службам  вагонобудівних підприємств з питань атестації випробувального обладнання та повірки засобів вимірювальної техніки.

11  Проведення аналізу стану засобів вимірювальної техніки (вимірювань) і метрологічного забезпечення досліджень, розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, а також інших видів діяльності на закріплених підприємствах.

12  Визначення спільно з підприємствами основних напрямків розвитку метрологічного забезпечення досліджень, розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції та інших основних видів діяльності, а також розроблення і надання у відповідну головну організацію пропозицій з проведення цих робіт.

13  Вивчення наявності, ступеня використання і потреби закріплених підприємств у засобах вимірювальної техніки, стандартних зразках складу і властивостей речовин та матеріалів, розроблення і подання в головну організацію пропозицій щодо їх придбання і створення.

14  Підготовка і надання в головну організацію узагальнених матеріалів і пропозицій до проектів планів державної і галузевої стандартизації, науково-дослідних (НДР) і дослідно-конструкторських робіт (ДКР) з питань метрологічного забезпечення.

15  Підготовка пропозицій до проектів програм, планів НДР (ДКР), планів робіт з метрологічного забезпечення досліджень, розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації закріплених груп продукції.

16  Узгодження проектів планів організаційно-технічних заходів з вдосконалення метрологічного забезпечення виробництва на закріплених підприємствах.

17  Планування і участь у проведенні державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, а також у розробці і реалізації заходів з метрологічного забезпечення їх виробництва і експлуатації.

18  Надання методичної та практичної допомоги підприємствам з розроблення і впровадження нових засобів вимірювальної техніки.

19  Участь в організації і проведенні в установленому порядку метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки згідно з закріпленою сферою діяльності.

20  Розроблення і погодження технічних завдань на створення засобів вимірювальної техніки і калібрувального обладнання галузевого призначення.

21  Розроблення методик виконання вимірювань параметрів продукції для потреб вагонобудування та спеціального залізничного транспорту згідно з закріпленим переліком продукції за видами вимірювань:

– вимірювання геометричних величин;

– вимірювання механічних величин;

– вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та  об’єму речовин;

– вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;

– температурні і теплофізичні вимірювання;

– вимірювання часу та частоти;

– електричні та магнітні вимірювання;

– радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання;

– вимірювання акустичних величин;

– оптико-фізичні вимірювання.

22  Організація розроблення методик випробувань зразків продукції для потреб вагонобудування та спеціального залізничного транспорту згідно з закріпленим переліком продукції.

23  Оцінка придатності методик випробувань зразків продукції для потреб вагонобудування та спеціального залізничного транспорту згідно з закріпленим переліком продукції.

24  Організація та проведення атестації випробувального обладнання ДП “УкрНДІВ” і закріплених за БОМС підприємств, що використовується під час проведення випробувань продукції для потреб вагонобудування

25  Організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів стандартів та інших нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи.

26  Організація і проведення робіт з метрологічного забезпечення випробувань і сертифікації продукції у закріпленій сфері діяльності, участь у роботах з підготовки випробувальних лабораторій до акредитації.

27  Участь у підготовці до сертифікації продукції, систем управління якістю.

28  Зберігання і підтримка на належному рівні робочих еталонів, калібрувального обладнання.

29  Контроль за станом і застосуванням засобів вимірювальної техніки, метрологічним забезпеченням виробництва продукції, за діяльністю метрологічних служб на підприємствах в закріпленій сфері діяльності.

30  Участь у проведенні акредитації вимірювальних і калібрувальних лабораторій (підрозділів) в закріпленій сфері діяльності.

31  Участь у міжлабораторних атестаційних аналізах.

32  Сприяння органам метрологічного нагляду при здійсненні ними нагляду  за забезпеченням єдності вимірювань.

33  Організація і проведення метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань на закріплених підприємствах і в підрозділах ДП “УкрНДІВ”.

34  Підготовка і проведення семінарів з обміну досвідом і підвищення кваліфікації фахівців метрологічних служб закріплених підприємств.

35  Взаємодія з метрологічними центрами, головними і базовими організаціями суміжних галузей промисловості з питань, які належать до компетентності базової організації.

36  Виконання завдань з міжнародного співробітництва у галузі метрології.

37  Виконання робіт з впровадження міждержавних, національних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, що регламентують метрологічні норми і правила.

38  Проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань і необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення підрозділів ДП “УкрНДІВ”.

38.1  Розроблення і впровадження стандартів підприємства та інших документів, що регламентують питання метрологічного забезпечення випробувань продукції

38.2  Визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх упровадження для забезпечення підвищення ефективності випробувань продукції.

38.3  Впровадження сучасних методів і засобів вимірювальної техніки в підрозділах ДП “УкрНДІВ”.

38.4  Участь у підготовці засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання для робіт з сертифікації продукції.

38.5  Оцінювання метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки і похибок методик виконання вимірювань.

38.6  Виконання вимірювань, пов’язаних з розв’язанням розбіжностей між підрозділами, а також високоточних вимірювань, що потребують застосування унікальних засобів вимірювальної техніки.

38.7  Складання і погодження з територіальними органами державної метрологічної служби переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці.

39  Забезпечення метрологічної атестації, повірки засобів вимірювальної техніки і контролю, що використовуються підрозділами ДП “УкрНДІВ”, в метрологічних центрах та територіальних органах, уповноважених на проведення цих робіт.

40  Підготовка інформаційних матеріалів з метрологічного забезпечення у закріпленій за базовою організацією галузі діяльності.

41  Складання звітів про виконання робіт метрологічного забезпечення і подання їх до головної організації.