ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ “РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД”

У рамках редакційної політики збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації. Етика публікацій збірника – це зведення правил, на яких будуються взаємовідносини авторів, редакторів, рецензентів і співробітників видавництва в процесі подання рукописів, їх розгляду й опублікування.

Дотримання етичних норм і правил усіма учасниками процесу публікації наукових матеріалів сприяє забезпеченню авторських прав на інтелектуальну власність, підвищенню якості видавництва в очах професійної спільноти та виключенню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Обов’язки головного редактора

Головний редактор Збірника наукових праць «Рейковий рухомий склад» здійснює загальне керівництво видавництвом і несе відповідальність за прийняття рішень щодо публікації поданих у редакцію рукописів, керуючись достовірністю подання даних і науковою значимістю розглядуваної роботи. 

До друку приймаються статті, які становлять цінність із наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних теоретичних і практичних задач, не дивлячись на стать, расу, сексуальну орієнтацію, етнічне походження, релігію, громадянство або політичні погляди автора. Обов’язковою є й відповідність заявлених рукописів Вимогам щодо оформлення статей Збірника наукових праць «Рейковий рухомий склад».

Головний редактор збірника приймає рішення про те, що окремі рукописи визначних учених, а також авторів, спеціально запрошених редакцією для написання статті, можуть звільнятись від стандартної процедури рецензування.

Головний редактор і редакційна колегія виключають можливість втручання інтересів бізнесу в інтелектуальні й етичні стандарти. Всі джерела будь-якої фінансової підтримки дослідницького проекту мають бути розкриті та зазначені (вказані) в рукописі.

Головний редактор спільно з редакційною колегією вивчають претензії авторів стосовно розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів і надають авторові письмову відповідь.

Обов’язки рецензентів

Форма бланка для рецензии

Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру.

Кожна стаття проходить 2 рівні рецензування (наукової експертизи): зовнішнє, а також внутрішнє «сліпе».

Внутрішнє (сліпе) рецензування проводить відповідальний редактор (член редколегії). Зовнішнє рецензування (відкрите) здійснюється рецензентом, знайомим із автором (автор також знайомий із рецензентом). Двобічне «сліпе» рецензування – це рецензування, котре проводиться конфіденційно згідно з принципами double-blind рецензування (автор і рецензент не знайомі один з одним). 

Слідуючи етиці наукової експертизи, рецензент дотримується визначених принципів. При цьому на кожному з рівнів рецензування рецензент, здійснюючи наукову експертизу матеріалів в авторському рукописі, надає об’єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, за винятком персональної критики автора. Рекомендації, надані автору рецензентом, передбачають всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті й направлені виключно на покращення якості авторської творчої роботи.

Рецензент, враховуючи конфіденційний характер поданого рукопису, не допускає обговорення роботи з іншими особами, за винятком уповноважених головним редактором. За наявності конфлікту інтересів із ким-небудь з авторів рецензент відмовляється від роботи з проведення наукової експертизи рукопису.

Обов’язки авторів

Автор(и) статті, дотримуючись редакційної етики, гарантують, що наданий рукопис є оригінальною роботою. Якщо автори використовували роботу і/або фрагменти тексту інших творців літературного твору, то автори подають відповідні посилання до опублікованих робіт. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-якій формі (ідей, текстів і т.п.), включно неоформлені цитати, перефразовування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні й недопустимі.

Автор(и) поданого в редакцію рукопису усвідомлюють, що несуть першочергову відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження. Відповідна позиція передбачає:

  • надання достовірних результатів проведених досліджень. Заздалегідь помилкові або сфальсифіковані переконання недопустимі;
  • визнання вкладу всіх осіб, які вплинули на хід дослідження. Це стосується й подання в статті посилань на роботи, котрі мали значення при проведенні дослідження;
  • неприпустимість указування осіб, які не брали участі в дослідженні;
  • не прийняття автором практики подання рукопису, який був відправлений для опублікування (або вже опублікований) в інше періодичне видання.