ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ “РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД”

У рамках редакційної політики збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації. Етика публікацій збірника – це зведення правил, на яких будуються взаємовідносини авторів, редакторів, рецензентів і співробітників видавництва в процесі подання рукописів, їх розгляду й опублікування.

Дотримання етичних норм і правил усіма учасниками процесу публікації наукових матеріалів сприяє забезпеченню авторських прав на інтелектуальну власність, підвищенню якості видавництва в очах професійної спільноти та виключенню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Обов’язки головного редактора

Головний редактор Збірника наукових праць «Рейковий рухомий склад» здійснює загальне керівництво видавництвом і несе відповідальність за прийняття рішень щодо публікації поданих у редакцію рукописів, керуючись достовірністю подання даних і науковою значимістю розглядуваної роботи. 

До друку приймаються статті, які становлять цінність із наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних теоретичних і практичних задач, не дивлячись на стать, расу, сексуальну орієнтацію, етнічне походження, релігію, громадянство або політичні погляди автора. Обов’язковою є й відповідність заявлених рукописів Вимогам щодо оформлення статей Збірника наукових праць «Рейковий рухомий склад».

Головний редактор збірника приймає рішення про те, що окремі рукописи визначних учених, а також авторів, спеціально запрошених редакцією для написання статті, можуть звільнятись від стандартної процедури рецензування.

Головний редактор і редакційна колегія виключають можливість втручання інтересів бізнесу в інтелектуальні й етичні стандарти. Всі джерела будь-якої фінансової підтримки дослідницького проекту мають бути розкриті та зазначені (вказані) в рукописі.

Головний редактор спільно з редакційною колегією вивчають претензії авторів стосовно розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів і надають авторові письмову відповідь.

Обов’язки рецензентів

Форма бланка для рецензии

Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру.

Редакційною колегією використовується технологія подвійного сліпого рецензування. Усі подані до редакції авторські рукописи перевіряються редакційною колегією на предмет відповідності матеріалів статті спеціальностям Збірника та спрямовуються одному рецензенту фах якого відповідає профілю досліджень, результати яких наведені у статті. В разі потреби (багатопрофільність статті, виникнення спірних питань тощо), рукопис може бути наданий на рецензування двом і більше рецензентам. Рецензенти призначаються випусковим редактором журналу із неформального штату рецензентів видання.

Слідуючи етиці наукової експертизи, рецензент дотримується визначених принципів. При цьому на кожному з рівнів рецензування рецензент, здійснюючи наукову експертизу матеріалів в авторському рукописі, надає об’єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, за винятком персональної критики автора. Рекомендації, надані автору рецензентом, передбачають всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті й направлені виключно на покращення якості авторської творчої роботи.

Рецензент, враховуючи конфіденційний характер поданого рукопису, не допускає обговорення роботи з іншими особами, за винятком уповноважених головним редактором. За наявності конфлікту інтересів із ким-небудь з авторів рецензент відмовляється від роботи з проведення наукової експертизи рукопису.

Обов’язки авторів

Автор(и) статті, дотримуючись редакційної етики, гарантують, що наданий рукопис є оригінальною роботою. Якщо автори використовували роботу і/або фрагменти тексту інших творців літературного твору, то автори подають відповідні посилання до опублікованих робіт. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-якій формі (ідей, текстів і т.п.), включно неоформлені цитати, перефразовування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні й недопустимі.

Автор(и) поданого в редакцію рукопису усвідомлюють, що несуть першочергову відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження. Відповідна позиція передбачає:

  • надання достовірних результатів проведених досліджень. Заздалегідь помилкові або сфальсифіковані переконання недопустимі;
  • визнання вкладу всіх осіб, які вплинули на хід дослідження. Це стосується й подання в статті посилань на роботи, котрі мали значення при проведенні дослідження;
  • неприпустимість указування осіб, які не брали участі в дослідженні;
  • не прийняття автором практики подання рукопису, який був відправлений для опублікування (або вже опублікований) в інше періодичне видання.