Політика (мета та завдання) наукового видання

Цілі та проблематика

Збірник «Рейковий рухомий склад» призначений для науковців, працівників у сфері залізничного транспорту та вагонобудування, здобувачів вищої освіти за напрямком 273 – Залізничний транспорт.

Політика видання: 

Метою збірника є висвітлення загальнотеоретичних та практичних проблем залізничного транспорту та вагонобудування, створення та підтримка міцної наукової платформи для здійснення наукових дискусій та обміну думками вітчизняних та закордонних вчених, спеціалістів-практиків.

Видання практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля загального наукового прогресу.

Програмні завдання Збірника: 

-публікація оригінальних наукових робіт з актуальних проблем вагонобудування та залізничного транспорту;

– публікація результатів наукової діяльності наукових працівників;

-опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;

-підвищення професійної компетенції працівників у сфері залізничного транспорту;
-поширення наукових знань та передового досвіду в галузі вагонобудування;
-інтеграція вітчизняної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір;
– популяризація сучасних знань у сфері залізничного транспорту;

Перспективними завданнями видання є:

– розвиток теоретичних і прикладних досліджень в галузі залізничного транспорту в Україні та країнах ЄС, наукова апробація та поширення їх результатів;
– створення передумов для розширення наукової співпраці із закордонними науковими установами.

– розширення кола авторів журналу на основі співробітництва з науковцями України та країн ЄС;

– збільшення кількості публікацій англійською та німецькими мовами;
– включення видання до профільних міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, Index Copernicus, DOAJ, Cite Factor.

– розміщення журналу в бібліотеках країн ЄС.