Процедура рецензування

Процедура рецензування статей у збірнику

«РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД»

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли на розгляд редакційної колегії.

Мета рецензування – вимогливий відбір авторських рукописів направлений на підвищення наукової цінності та якості статей, які публікуються у виданні.

Рецензування орієнтоване на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті і передбачає аналіз переваг та недоліків наданих матеріалів за участю висококваліфікованих спеціалістів, які надають свої висновки у письмовому вигляді.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» (double-blind review) рецензування: рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів; автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

До рецензування залучають спеціалістів, що мають науковий ступінь кандидата чи доктора технічних наук та наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті, та мають за останні 3 роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, або 3 публікації за останніх 5 років у фахових виданнях, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

Всі рецензенти мають бути об’єктивними та неупередженими та дотримуватися в наукових публікаціях вимог, зазначених в COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers  (Етичні принципи для рецензентів), розроблених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics) та положень Етичного кодексу ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php).

 1. Попередній розгляд. Після надходження статті до редакційної колегії здійснюється її перегляд на предмет відповідності її змісту формальним вимогам до оформлення (відповідність тематиці журналу, обсяг статті, зміст та обсяг анотації, оформлення списку використаних джерел, стилістичного та граматичного наповнення, дотримання наукового стилю тощо).

Крім того, відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про авторське права та суміжні права» здійснюється редакційна перевірка надісланих матеріалів на академічний плагіат з використанням антиплагіатної інтернет-системи «Unicheck» на наявність запозичень із текстів, які містяться в інтернеті. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

У разі схвального рішення стаття передається на рецензування. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути відхилена, або направлена авторові на доопрацювання на підставах, перерахованих у «Вимогах до статей». При цьому датою надходження вважатиметься дата повторного надходження доопрацьованої статті.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

 2. У рецензії надається оцінка щодо:

 • відповідності назви статті її змісту,
 • обсягу статті
 • актуальності наукової проблематики статті;
 • відповідності напрямку видання;
 • наукової новизни
 • структурованості статті
 • теоретичної і практичної важливості роботи
 • ступеня розкриття теми статті відповідно до поставленої мети;
 • достовірності висновків;
 • коректності посилань на літературні джерела, зокрема наявність праць авторів, які згадуються у тексті статті;
 • дотриманням автором/ами правил наукової етики, особистого внеску автора в розв’язання проблеми, що розглядається у статті тощо.

За умови дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному секретареві редколегії, який видаляє зі статі відомості про автора/авторів.

Рецензент, що одержав закодовану статтю, за результатами її ретельного аналізу заповнює типову форму рецензії і обирає один з варіантів рекомендації: рекомендувати статтю до опублікування; повернути авторові/авторам статтю на доопрацювання з подальшим рецензуванням; відмовити автору/авторам у публікації статті.

У випадку відмови у публікації або необхідності доробки рукопису рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Рецензенти у двотижневий термін подають до редакції оформлені за встановленою формою рецензії, підписані звичайним або цифровим електронним підписом.

 3. Розгляд статті редакційною колегією. 

Після отримання рецензії стаття виноситься відповідальним секретарем на розгляд редакційної колегії, засідання якої проходить 1 раз на місяць, де шляхом відкритого голосування приймається одне з наступних рішень:

– схвалити статтю до друку без змін;

– повернути статтю авторам для доопрацювання із наступним повторним рецензуванням;

– відхилити статтю.

Редакційна колегія дотримується принципів колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей.

Рішення редакції направляється авторові/авторам. Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові, який вказаний першим у списку авторів, разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Перед відправленням авторові із рецензії видаляються відомості про рецензента. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування статтю буде відхилено та відмовлено у подальшому розгляді.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей. Рецензії на кожну статтю зберігаються в редакції не менше трьох років від дня виходу номера збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється науково-дослідною групою аналітичного прогнозування та розвитку галузі і видавничої діяльності відповідно до технологічного процесу підготовки номера збірника.