Діяльність ОС ПВ ДП «УКРНДІВ»

Діяльність ОС ПВ

Свою діяльність ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» будує на підставі нормативних документів, Політик, Порядків та Методик, розроблених у відповідності до чинного законодавства.

Процедури сертифікації продукції, що охоплюють:

– правила і порядок видання, підтримування, продовження, призупинювання дії чи скасування сертифікації;

– порядок оцінювання і процес сертифікації стосовно кожної схеми сертифікації;

– опис прав та обов’язків заявників  і постачальників сертифікованої продукції;

– інформацію про процедуру розглядання апеляцій, скарг та спірних питань орган з сертифікації ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» здійснює згідно з вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014, а також відповідно до розроблених на його основі ПС 9.06 «Порядок сертифікації продукції для рейкового рухомого складу», НЯ 9.23 «Настанова щодо якості ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» та інших організаційно-методичних документів.

Усі роботи по сертифікації продукції оплачує заявник відповідно до укладених господарських договорів з ОС ПВ ДП «УкрНДІВ», при цьому фінансові затрати розраховуються залежно від вибраної схеми сертифікації та трудомісткості робіт (ПС 9.04,  пункт 9  ПС 9.06).

Для укладання господарського договору на сертифікацію продукції необхідно направити в орган сертифікації свої поштові та банківські реквізити, а також повне найменування та  поштову адресу заводу – виробника продукції.

В загальному випадку порядок проведення сертифікації продукції містить (пункт 6  ПС 9.06):

– подавання заявником в ОС заявки на проведення сертифікації продукції (додаток В  ПС 9.06);

– попередня оцінка та аналіз наданої документації (пункт 6.4  ПС 9.06);

–  прийняття  рішення за заявкою із  зазначенням  схеми  сертифікації (додаток Ж ПС 9.06 та ПС 9.07);

– відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування (пункт 6.9  ПС 9.06 та ПС 9.08);

– аналіз виробництва, обстеження виробництва, атестація виробництва або сертифікація (оцінка) системи управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації (пункти 6.10-6.13  ПС 9.06,  ПС 9.10,  ПС 9.11,  ПС 9.12);

– аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності (пункт 6.15  ПС 9.06 та ПС 9.14);

– видача сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи (пункт 6.15-6.16  ПС 9.06);

–  технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції (пункт 6.17  ПС 9.06,  ПС 9.15).

Схеми (моделі), що використовуються під час сертифікації, визначає орган з сертифікації за погодженням із заявником.

Рекомендовані схеми (моделі) сертифікації. 

Для покриття зобов’язань згідно з 4.3.1 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 щодо діяльності з сертифікації або оцінки відповідності відповідно до розробленої системи управління ризиками ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» заключає договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами №223/200040 від 09.03.2020 р.

Предметом договору є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» заподіяної ним шкоди третій особі через ненавмисну помилку (недбалість, недогляд) під час надавання послуг з сертифікації або оцінки відповідності об’єктів.